Logo Gmina Leoncin

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody i ustawie o lasach - informacja

Urząd Gminy Leoncin informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r.

nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Leoncin na usunięcie:

– krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

– krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

– drzew których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego (w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi)

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew (w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi)

– drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

– drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

– drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r.  

o lasach – (zezwolenie wydaje Starostwo Powiatowe)

– drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni

– w innych przypadkach, zgodnie z art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 )

Pozostałe zmiany w załączonym tekście ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2249/1

UWAGA!

W oparciu o zmienione przepisy nadal nie jest możliwe usuwanie drzew objętych ochroną prawną uznanych za pomniki przyrody.

W przypadku drzew lub krzewów zlokalizowanych na działkach objętych ochroną konserwatorską organem właściwym do wydania zezwolenia na ich usunięcie, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest Konserwator Zabytków Urzędu m.st. Warszawy ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa.

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody nie zniosła również  zakazu niszczenia gatunków chronionych, co oznacza, że nie jest możliwe usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową, a także drzew lub krzewów, w obrębie których stwierdzi się występowanie gatunków chronionych oraz gniazd ptasich lub budek lęgowych, bez zgody właściwego organu – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

Jeżeli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca będące miejscem bytowania ptaków, zasadniczo powinna ona być przeprowadzona poza ich okresem lęgowym. Co ważne okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października.

Ponadto ograniczenia obowiązują na obszarach Natura 2000. Na obszarach tych zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. W przypadku konieczności naruszenia tych zakazów należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska Warszawie.

W dalszym ciągu obowiązuje zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych na terenie obszarów chronionego krajobrazu Województwa Mazowieckiego ( Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z dnia 13 lutego 2007 r.)

Nadal obowiązuje konieczność ustalania wycinki drzew znajdujących się w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego.

 

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.