Logo Gmina Leoncin

LVII–zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LVII–zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w budynku dawnego Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie, ul. Singera 1.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LVI-zwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Informacja Radnego Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Opinia Komisji stałych Rady Gminy do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018 r. o przedłożonym przez Wójta Gminy Leoncin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
8. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium.
9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  z dnia 07 maja 2018 r. dotyczącą absolutorium dla Wójta Gminy Leoncin za rok 2017.
10. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu za rok 2017.
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017.
12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017.
13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018rok.
14. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2017-2026.
15. Uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Leoncin zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.05.2018r.
16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wilków Polski, gmina Leoncin
17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krubiczew, gmina Leoncin
18. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stanisławów, gmina Leoncin
19. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działki o nr ewid. 93/3 w miejscowości Secyminek gmina Leoncin
20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIX/109/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
21. Uchwała w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania  napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Leoncin.
22. Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania   na terenie gminy Leoncin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
23. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Leoncin
24. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leoncin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
25. Uchwała w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin.
26. Interpelacje i zapytania.
27. Wolne głosy i wnioski.
28. Sprawy organizacyjne i bieżące.
29. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.